tu-huynh
Tu Huynh a Software Engineer guy
  • JinyFramework

Reliable Broadcast 101

Xây dựng một hệ thống phân tán đòi hỏi việc truyền và nhận tin nhắn giữa các bên phải đáng tin cậy, "Reliable Broadcast" giúp chúng ta thực hiện điều đó.

Scroll down or click here to see more