tu-huynh
's Blog

Build a Java off-heap in-memory DB

Hành trình thử xây dựng Java off-heap in-memory database - giúp bạn có thể lưu và truy xuất hàng terabytes dữ liệu tốc độ cao trên bộ nhớ - tất nhiên là nếu bạn có đủ chừng đó RAM :v

React Rendering under the hood

Chi tiết cách React render hoạt động under-the-hood, cách ưu hóa re-render và giải thích việc sử dụng Context và Redux ảnh hưởng thế nào tới quá trình Render của React.

Scroll down or click here to see more