tu-huynh
tuhuynh
.com
$

3 posts tagged with "under_the_hood"

React Rendering under the hood

Chi tiết cách React render hoạt động under-the-hood, cách ưu hóa re-render và giải thích việc sử dụng Context và Redux ảnh hưởng thế nào tới quá trình Render của React.

React Hooks under the hood

React Hooks hoạt động như thế nào bên dưới? Khi dùng React Hooks, thay vì quan tâm về bound context (class, this…) thì chúng ta sẽ bị confuse bởi Closure!