tu-huynh
tuhuynh
.com
$

4 posts tagged with "react"

React Rendering under the hood

Chi tiết cách React render hoạt động under-the-hood, cách ưu hóa re-render và giải thích việc sử dụng Context và Redux ảnh hưởng thế nào tới quá trình Render của React.

React Hooks under the hood

React Hooks hoạt động như thế nào bên dưới? Khi dùng React Hooks, thay vì quan tâm về bound context (class, this…) thì chúng ta sẽ bị confuse bởi Closure!

Thiết kế React App từ đầu

Ngày nay APIs được thiết kế chung cho nhiều client app khác nhau, business logic được chuyển đến client app. Front-end development giờ không chỉ đơn thuần là tạo ra giao diện mà là cả một nghệ thuật lập trình!