tu-huynh
Blog
tuhuynh
.com
$

5 posts tagged with "random"

Relocating to Singapore

Sau chưa tới 2 năm gắn bó với LINE, tui chính thức khăn gói sang Sing với công việc với trong năm Covid đệ nhị 2021. (̶B̶ỏ̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶c̶̶o̶̶n̶ ̶m̶̶ò̶̶e̶ ̶v̶̶à̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶đ̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶u̶̶g̶ ̶ở̶ ̶c̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶y̶ ̶c̶̶ũ̶)

Review Year of 2019

Một vài cái note nho nhỏ để kết thúc năm cũ 2019 và qua năm mới 2020, viết để dành sau này đọc lại. Ahihi, 2020 treat me well please.

How to not quit your job?

How to get work-life balance, hot to always get motivated at work, how to not getting bored? How to not quit the job?