tu-huynh
tuhuynh
.com
$

3 posts tagged with "jiny"

Build a Java off-heap in-memory DB

Hành trình thử xây dựng Java off-heap in-memory database - giúp bạn có thể lưu và truy xuất hàng terabytes dữ liệu tốc độ cao trên bộ nhớ - tất nhiên là nếu bạn có đủ chừng đó RAM :v