Write a "mini-compiler" in TypeScript

Hành trình thử build 1 bản 'Compiler' nhỏ bằng TypeScript để hiểu sơ qua về cách mà các compilers hoạt động.