Distributed Search in Synchronous Networks

BFS tree về cơ bản giúp tối ưu hoá thời gian giao tiếp (communication time) từ một process tại một node phân biệt tới tất cả các process khác trong network.