Authentication nâng cao trong SPA

Cookie, session, token, JWT, lưu token ở đâu, các mối quan tâm về xác thực trong một hệ thống Single-Page Application... tất cả mọi thứ bạn cần biết đều ở đây.