tu-huynh
tuhuynh
.com
$

3 posts tagged with "review"

My Desk

You spend half your life working on your desk at nights. It's worth spending money on a good desk, a good chair and elegant gadgets.

Review Year of 2019

Một vài cái note nho nhỏ để kết thúc năm cũ 2019 và qua năm mới 2020, viết để dành sau này đọc lại. Ahihi, 2020 treat me well please.