ES6 Resting Spreading Objects Tricks

Dưới đây là 7 thủ thuật ít được biết đến trong ES6 Resting và Objects JavaScript Objects, có thể dùng để làm gọn code và clean code hơn.