Dockerize Development với Javascript MERN Stack

Nổi lên gần đây là MEAN Stack (MySQL, ExpressJS, ReactJS, NodeJS), sử dụng hoàn toàn một loại ngôn ngữ là Javascript để phát triển ứng dụng.